Palm Beach Resort

Barangay Hugom, Laiya, San Juan, Batangas, 4226
02-8850-9544
ferdie.palmbeach@gmail.com

Visit Website